Vad har hänt i Papegojan dom senaste 20 åren?

2004/2005

 • Lades det nytt tak av plåt samt nya hängrännor och stuprör på samtliga längor.
 • I början på 2000-talet beslutades på en årsstämma om större självbestämmande rätt för huslängorna. Färgbyte fick göras efter enhetligt beslut i längan (”majoritets beslut”). Styrelsen skulle informeras samt att veto rätt om kulörvalet var för avvikande eller om fler i längan kände sig ”överkörda”.

2004

 • Installerades den första avfuktaren i krypgrunden under länga G (20–30).

2005

 • Spolades samtliga avlopps- och dräneringsledningar.

2006

 • Befintlig centralantenn byttes ut mot ett kabelnät från Comhem.
 • Samtliga garageportar byttes ut. Motoröppning fanns som tillval på egen bekostnad samt eget underhåll.

2007

 • Garagen fick nytt tak av plåt.

2009

 • Renspolning av brunnar och dränering utfördes i november.

2011/2012

 • Avfuktare installerades i längorna A, C, D, E, F och H (Länga B hade en avvikande typ av avfuktare installerad sedan 2011).
 • Översyn av garagens plåttak utfördes.

2012

 • Miljöhus för gemensam sophantering uppfördes.

2013

 • Samtliga garagelängor fick en översyn. Panelen byttes (ca 75% av panelen byttes ut).
 • Garagelängorna målades i ny kulör som harmoniserade mot de färger som längorna vätte mot. Garage läng A fick kulör enligt huslänga A. Garagelänga B och C samma kulör som huslänga B. För garagelänga D, miljöhuset och E valdes huslänga E då den ansågs mest speglad mot garagen. Garagelänga F och G samma kulör som på huslänga F.
 • Dränering längs garagelänga A utbytt. Samtidigt spolades alla brunnar i området.

2014

 • En översyn av samtliga mellanväggar som enligt ritning är ”brandvägg” utfördes med tillhörande nytt material och fogning.
 • Årsmötet fastställde styrelsens beslut om kulörsättning av garagelängorna samt benämning av dessa i alfabetisk ordning A – G.

2015

 • Nedre innergården iordningställdes med gunghästar och samt sittyta med bord.
  Under vintern förvaras dessa i förrådet. Länga C utsågs att hantera möblerna in och ut.
 • Gatubelysningsnätet för vårt område separeras från det kommunala nätet. Föreningen sköter underhåll och försörjning själv i framtiden. En muntlig överenskommelse gjordes att ”vår” belysning tändes och släktes samtidigt med kommunens av trygghets skäl.
 • Samtliga avloppsstammar besiktigades med kamera. Ingen anmärkning.

2016

 • Övre innergården iordningställdes i likhet med vad som gjordes på nedre.
 • Spolning genomfördes av avloppsstammar och dagvattenledningar.

2017/2018

 • Samtliga i området liggande avstängningsventiler för huvudvattenledningen (6 st är nu bytta).
 • Gatubelysningens samtliga lampor och tändare har bytts ut.
 • Ett fibernät installerades på samtliga fastigheter. Respektive fastighetsägare tecknar nu själv avtal om TV, Bredband telefoni. Samfälligheten svara nu bara för nätet.

2019

 • Ny avfuktare installerades i länga B (av samma märke som övriga längor för enhetlig service och underhåll). Elkostnaden för avfuktare bärs av respektive fastighet.
 • Marktäckningen i krypgrund under länga G kompletterades.
 • Mellan 2017 och 2019 ersattes panterade buskar längs Kronogårdsgatan med gräs. Detta gjordes då de planterade buskarna inte längre prydde området.

2020

 • Luckor för åtkomst till krypgrunder i samtliga längor har bytts ut.
 • Det gamla kabelnätet från Comhem släckes ner och avtalet med Comhem avslutades.
 • På årsmötet 2020 beslutades att leja ut gräsklippningen ut med Kronogårdsgatan för att hålla en snygg entre till vårt område.

2021

 • Garagelänga F och G målas i kulör som huslänga F då denna byter kulör (i enlighet med beslut från 2014).

2022

 • Kodlåsning har installerats på miljöhuset.
 • Gatubelysningen har fått led-armaturer längst ner (3 st.) Även de 4 lamporna på de smala gångarna neranför länga D och H har fått led-belysning (4 st.).
 • De övesta två garagelängorna har målats i samma färg som länga F’s nya kulör.
 • Resterna efter Comhem’s TV-anläggning är nu borttagna. (förstärkare och skåp i samfällighetens garage samt i garageläng F).

2023

 • Under året byttes alla gatuarmaturerna ut till ledarmaturer. Dessa har en minsta livslängd av 20 år och är underhållsfria under denna tid. Samtidigt åtgärdades jordning av samtliga stolpar.