Vårt radhusområde omfattar 60 hushåll; Flintegatan 2 – 120 (jämna nr). Radhusområdet byggdes 1973 av Flodéns Byggnads AB och är uppdelat i 8 radhuslängor.

Föreningen är en delägarförening med en styrelse där varje länga väljer en representant till styrelsen. Styrelsen förvaltar och kontrollerar skötseln av de gemensamma anläggningarna. 

2014 omvandlades denna till en samfällighetsförening enligt anläggningsbeslut upprättat av Lantmäteriet (se beslutet under sidan Dokument).


En gång varje år i mars/april kallas alla samfällighetens hushåll till årsmöte. 


Förvaltning av en samfällighetsförening

Föreningsförvaltning innebär att en samfällighet, till exempel en gemensamhetsanläggning, förvaltas av en samfällighetsförening. En samfällighetsförening är en juridisk person och registrerad i Lantmäteriets register.


Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och fastighetsägarens behov. Förvaltningen ska bara gälla fastighetens behov, t.ex asfaltering av en utfartsväg.


Gemensamma anläggningar

 • Garagebyggnaderna inklusive den elektriska installationen i dessa.
 • Gemensamt förråd för Samfälligheten i de två översta garagen i den näst nedersta garagelängan (garagelänga C) utefter Kronogårdsgatan:
  I förrådet förvaras stegar, kärror och diverse trädgårdsredskap såsom motor-gräsklippare, vältar etc. Här finns också hopfällbara bord och stolar. Alla medlemmar i samfälligheten har rätt att låna material från förrådet. Kom ihåg att skriva in lån i pärmen som finns i förrådet! Nyckel till förrådet förvaras hos respektive länga-representant.
 • Gräsmattan utefter Kronogårdsgatan samt träden nedanför den långa västra garagelängan (A).
 • Lekplatserna med gungor och sandlådor på gårdarna mellan längorna 
 • Gångvägar, vägar och parkeringsplatser inom området.
 • Elektrisk gatu-och gångvägsbelysning inom området.
 • Ett fibernät med nod i samfällighetens förråd och därtill ansluten mediaomvandlare i varje fastighet finns. 
 • Servisledningar för kallvatten och spillvatten med tillhörande brunnar inom området från områdesgräns mot Flintegatan till bottenbjälklagets underkant inom respektive radhuslänga.
 • Miljöhuset för avfallshantering för alla hushåll enligt gällande regler för områdets sopsortering.
 • Mellan de två husblocken finns en stor kommunal lekplats. I övrigt ägs all mark (som inte är egen fastighet) i samfällt ägande genom föreningen.