Parkering

Parkeringsmöjligheterna inom området är begränsade. Befintliga parkeringsplatser är i första hand avsedda för besökande. För att besökare skall kunna finna en parkeringsplats är det ett absolut krav att en bil ställs i det garage som fastigheten disponerar.

Det är enligt styrelsebeslut inte tillåtet att parkera inom området om man inte är besökande eller har ärende till någon av våra fastigheter (uppställning av fordon utan fysiskt besök).

Garagen

Garagen ingår i samfällighetens gemensamma anläggningstillgångar och disponeras av fastighetsägaren för uppställning av fordon.


  • Garagen får endast användas för  uppställning av fordon och till fordonet hörande utrustning.
  • Ingen förvaring av brännbar vätska utöver reservdunk som förvaras i fordon.
  • Ingen Acetylen, Gasol, aerosoler eller spolarvätska.
  • Det är ej heller tillåtet att förvara annat t.ex möbler, byggmateriel i sådan omfattning att en bil ej kan parkeras i garaget.

Hyr eller lånar man ut sin fastighet följer rätten att disponera garageplats med.

Det är däremot inte tillåtet att hyra ut eller låna ut sitt garage, disponerar man inte själv platsen till fordon tilldelar samfälligheten platsen till någon med behov av garageplats.


Garagelängorna har en brandavskiljande vägg. I längorna B till G placerad i mitten av längan. Länga A är uppdelad i 5 sektioner. I länga C har de två högra garagen avdelats med skiljevägg för att fungera som förråd för samfälligheten.

Om någon användare har satt upp egen vägg ansvarar samfälligheten inte för underhåll eller reparation. Vid avflyttning skall sådan vägg tas bort av användare.


OBS! Föreningens försäkring täcker endast byggnaden. Vad som finns i täcker fastighetsägaren med sin/sina försäkringar.

  • Elektriska motorvärmare får inte anslutas till de elektriska uttagen i garagen. Elnätet är inte dimensionerat för detta. En överbelastning så att propparna går kan få till följd att fiber slutar fungera, kodlås och belysning i miljöhuset inte fungerar.
  • Samma gäller laddning av el-bilar. El-bilar får under inga omständigheter laddas i garagen. Elnät och säkringar är ej dimensionerade för sådant bruk.
  • Garagedörrarna får inte lämnas olåsta på grund av risk för stöld och åverkan.
  • Motordrivna portöppnare ingår inte i samfällighetens ansvar. Kostnader för reparation, service av dessa står fastighetsägaren för.

Förorsakar fastighetsägare skada på ett eller flera garage genom att ovanstående regler inte har följts blir fastighetsägaren skadeståndsskyldig.


Vid stöld ur garage är det respektive fastighets hemförsäkring alternativt bilförsäkring som gäller.


Fastighetsägaren/fordonsägaren betalar själv eventuell självrisk.


Lista med garage som hör ihop med respektive fastighet hittar du genom att klicka på länken här.