Välkomstmöte

Från 2024 kommer samtliga nya medlemmar i samfälligheten Papegojan att bjudas in till välkomstmöte av styrelsen där nedan information och övriga förhållningsregler och praktiska frågor hanteras.


Nedan följer gemensamma ordningsregler som antogs och fastställdes vid samfällighetens årsmöte 2015-03-23. Vid årsmötet 2019 beslutades avseende ladding av El-bilar. Vid detta tillfälle (årsmötet 2019) uppdaterades ordningsreglerna i sin helhet. Dessa finns att läsa under fliken Dokument i en mer utförlig upplaga.

Tillägg i ordninssregler för inkoppling av el-bil i garage.
Beslut: El-bilar får under inga omständigheter laddas i garagen då detta dels utgör en brandrisk dels att elnät och säkringar ej är dimensionerade för sådant bruk.

Användandet av eluttagen är reglerat i Samfällighetsforeningens Ordningsregler.
Det finns idag inga planer på att inskaffa laddningsstationer

Gaturenhållning

Fastighetsägarna ansvarar själva för renhållning av samtliga gångvägar som gränsar till den egna fastigheten. I ansvaret inkluderas snöröjning, sandning/flisning etc. på vintern (undantaget huvudgatan framför garagen som sköts av extern entreprenör) och sopning på sommaren. Grenar från buskar och träd som sticker ut på angränsande gångvägar ska klippas ner så dom inte är i vägen för gångtrafikanter. Höjden på häckar och buskar skall följa Mölndals stads anvisningar avseende ”vid anslutning till gata gäller ….”

Fordonstrafik

Fastighetsägarna rekommenderas att i mesta möjliga mån avstå från bilkörning på gångvägarna inom området. Det är inte tillåtet att ”parkera” på gångväg eller innergård. Bilen bör så snart som möjligt köras tillbaka till garage-/parkeringsplats. Mopedåkning inom området är tillåten endast på huvudgatan framför garagen.

Gångbanor inom området får inte användas som parkering.

Lekplatser

Inom Samfällighetsföreningen finns centralt en kommunal lekplats som skall användas för bollspel, etc. Bollspel är förbjudet på huvudgatan framför garagen med hänsyn till förekommande fordonstrafik och risken för skador på parkerade fordon och garagebyggnader. Innergårdarna är till för lek för Samfällighetens yngsta medlemmar.

Husdjur

Rastning av husdjur får inte ske på den kommunala lekplatsen eller innergårdarna. Ägare av husdjur uppmanas undvika att djuren förorsakar olägenheter för grannar och andra som bor i området. Hundar får inte släppas lösa inom området.

Allmän trivsel

Det ligger i allas vårt intresse att hålla rent och snyggt inom området varför det är angeläget att se till att nedskräpning inte sker. Utöver det träffas vi gemensamt två gånger om året och städar området tillsammans.