Ändringar på husfasaderna (tillbyggnader, färgändring, etc) får inte göras godtyckligt utan skall först beslutas gemensamt inom radhuslängan detta skall ske i consensus och därefter föreläggas samfällighetens styrelse för samråd och beslut innan förändringen genomförs. Dock gäller att ingen har vetorätt. Vid större ändringar skall önskemål framföras till styrelsen som bereder och presenterar dessa vid samfällighetens årsstämma. Ändringar kan kräva kommunalt bygglov. (se byggnadsnämnden i Mölndal). Ändringen får inte vara i strid med gällande anläggningsbeslut.


Färgändring berörs inte av byggnadslov. Färgen skall vara enhetlig för längan. Ingen har vetorätt. Såväl hus som garage målas i enhetligt fabrikat för att undvika kulör skillnader. Nedan angivna är från Demidekk.


Garagelängorna benämns A-G och följer beslutad kulör enligt följande;

  • Garagelänga A samma som huslänga A (104-120).
  • Garagelänga B och C som huslänga B (92-102).
  • Garagelänga D, E och miljöhuset som huslänga E (44-60).
  • Garagelänga F, som huslänga F (32-42).Fasadkulörer

Mall att fylla i vid ändring av fasadkulör